•  Kết nối thông tin và tìm kiếm hiệu quả.
  • Đem lại trải nghiệm đọc-nghe-nhìn đa dạng.
  • Chia sẻ và phát triển sự tương tác.