𝐓à𝐮 𝟔 𝐬𝐞̃ đó𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝐛ế𝐧 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐩𝐚𝐫𝐧𝐚𝐬𝐬𝐞 đế𝐧 𝐛ế𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐜𝐚𝐝é𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧ă𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟎

Các bến từ Montparnasse tới Trocadéro thuộc tàu 6 của tại Paris sẽ không thể sử dụng được trong mùa hè năm 2019 và 2020. Hiện ngày đóng cửa cụ…