Họa sĩ người Pháp gốc Việt Pierre Le-Tan qua đời

"𝑇𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑎̉. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣𝑡 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑜̂́𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑎̂́𝑦, 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂." trích từ quyển "Phố của những cửa…